Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder Opdrachtnemer: Aggredo
  en Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon die aan Aggredo opdracht verleent tot
  het verrichten van diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van
  opdrachtnemer.


Artikel 2 Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is
  verstrekt.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Alle offertes zijn 90 dagen geldig vanaf de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen
  aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door
  ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of door een bevestiging via mail.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor de
  duur van de opdracht.
 3. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot een aanbieding c.q. levering
  gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de totstandkoming zonder opgave van redenen
  ontbinden. De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping,
  maar deze niet tot opgave van reden(en) verplichten.


Artikel
4 Tarieven en beloning

 1. De tarieven zijn exclusief reis en verblijfskosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de
  offerte.
 2. Beloning van opdrachtnemer door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van de
  betreffende opdracht.
 3. Alle werkzaamheden die niet in de offerte of overeenkomst zijn vermeld, maar wel in
  opdracht van opdrachtgever zijn uitgevoerd, worden als meerwerk op basis van de
  gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft tegenover opdrachtgever een inspanningsverplichting om de door
  haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft de opdrachtnemer het
  recht de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden. Dit gebeurt altijd in onderling
  overleg.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
  dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
  opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
  extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
  het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
  tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever zal de
  opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
  kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren
  inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen
  indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen
  worden toegerekend.


Artikel 7 Geheimhouding
Opdrachtnemer is zich bewust van zijn verplichtingen tegenover onbevoegden strikte
geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat opdrachtnemer bekend wordt en
waarvan opdrachtnemer weet of kan vermoeden, dat een en ander van vertrouwelijke aard is.

Artikel 8 Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten
  bij opdrachtnemer.
 2. Alle door opdrachtnemer geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten,
  adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en
  mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
  openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
  voortvloeit.


Artikel 9 Annulering

 1. Indien de opdrachtgever annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de activiteiten, dan is
  de opdrachtgever 50% de waarde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer
  verschuldigd.
 2. Indien de opdrachtgever annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteiten, dan is
  de opdrachtgever 100% de waarde van de overeenkomst aan de opdrachtnemer
  verschuldigd.
 3. Indien opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de overeenkomst reeds contracten
  met derden heeft afgesloten, welke door de onder punt 1 van dit artikel bedoelde
  annulering komen te vervallen, is de opdrachtgever verplicht alle door opdrachtnemer te
  maken kosten om deze contracten te ontbinden, aan opdrachtnemer te vergoeden.
 4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per email
  geschieden en dient door opdrachtnemer schriftelijk of per email bevestigd te worden.


Artikel 10 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde
  overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken van
  buiten zijn schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde
  verplichtingen opgeschort.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot op het moment dat
  opdrachtnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.
 3. Bij een vertraging van meer dan zes maanden hebben zowel opdrachtnemer, als
  opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van de in dit artikel genoemde redenen,
  worden alle reeds gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.


Artikel 11 Betaling

 1. Het volgens de factuur verschuldigde bedrag dient door opdrachtgever te worden voldaan
  binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een maand kunnen de kosten periodiek in
  rekening gebracht worden conform in de opdracht overeengekomen termijnen en
  termijnbedragen.
 3. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig, plaatsvindt, is over het na de
  betalingstermijn openstaande bedrag, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1% per
  maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. Bij achterwege blijven van geheel of gedeeltelijke betaling staat het opdrachtnemer vrij de
  vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle gerechtelijke en/of
  buitenrechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste vermogen en kunnen uit te
  voeren.
 2. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor gevolgschade, zoals
  gederfde winst.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade
  ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of door
  onrechtmatige daad.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de
  wederpartij/opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de
  schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen
 5. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat opdrachtnemer
  toch aansprakelijkheid dient te dragen, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe
  schade van het schadegeval, met een maximum van 50% van het tarief dat op de
  betreffende opdracht door opdrachtnemer gefactureerd kon worden.


Artikel 13 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht
van toepassing.

Artikel 14 Klachtenregeling

Hoewel opdrachtnemer zijn uiterste best doet om trajecten zo goed mogelijk te laten
verlopen, kan het gebeuren dat opdrachtgever ergens niet tevreden over is. Hieronder vind
u een beknopte versie van onze klachtenregeling. Een uitgebreide versie (d.d. 14 maart
2020) is op aanvraag te verkrijgen.

 1. Opdrachtgever kan een klacht tot 2 weken na de uitvoeringsdatum schriftelijk of via email
  melden bij opdrachtnemer.
 2. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht
  door Aggredo is ontvangen.
 3. De klacht wordt in eerste instantie onderzocht door de interne klachtencommissie van
  Aggredo, bestaande uit de directeur van Aggredo, Sjoerd van Seeters en de persoon die in
  opdracht van Aggredo de opdracht heeft uitgevoerd.
 4. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.
 5. Verlenging van de in lid 4 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal
  vier weken.
 6. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager
  bekend.
 7. Indien bovenstaande procedure niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij de
  commissie van beroep.
 8. De leden van de commissie van beroep worden voor bepaalde tijd benoemd door de directie
  van Aggredo in de volgende samenstelling:

  de voorzitter die niet werkzaam is voor de directie van Aggredo, genaamd,
  M.J.T. van Alphen, tel: 0617364937;

  een docent gevaarbeheersing aangesloten bij de stichting register docent
  gevaarbeheersing (SRDG) genaamd Mario Loeffen;

  een persoon die niet behoort tot Aggredo, genaamd Ivo de Kok.
 9. De uitspraak van deze commissie is bindend.
 10. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 11. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.


Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

 1. Herziening van deze algemene voorwaarden door de opdrachtnemer is steeds mogelijk. De
  inwerkingtreding wordt bij de bekendmaking c.q. deponering van de voorwaarden vermeld.
 2. Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uiterlijk 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding
  van de herziende algemene voorwaarden hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
  Indien de opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst
  schriftelijk opzeggen met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene
  voorwaarden.